Kalendarium 

2

 

Logo NOT

 

STATUT EUROPEJSKIEJ FEDERACJI POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

(wersja 17.08.2005) - pobierz jako plik pdf

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

II. CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA 

III. CZŁONKOSTWO FEDERACJI 

IV. WŁADZE FEDERACJI 

V. KOMISJE

VI. MAJĄTEK FEDERACJI 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ANEKS I 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ I.1

Federacja nosi nazwe Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszen Naukowo-Technicznych i w dalszej czesci niniejszego statutu zwana jest federacja, (nazwa w jezyku angielskim: Polish Scientific and Technological Societies Abroad; w jezyku francuskim: Fédération Européenne des Associations Scientifiques et Techniques Polonaises a l’Etranger; w jezyku niemieckim: Föderation Polnischer Wissenschaftlich-Technischer Vereine im Ausland).

§ I.2

Federacja jest apolityczna, niedochodowa i niezalezna organizacja obejmujaca swa dzialalnoscia srodowiska naukowo-techniczne i techniczno-gospodarcze. Terenem dzialania federacji jest obszar Europy. Siedziba federacji jest Wieden - Austria. Znak federacji umieszczono na tytulowej stronie statutu.

§ I.3

Federacja moze byc czlonkiem innych niezaleznych organizacji o podobnym profilu dzialania.

§ I.4

Glównymi jezykami roboczymi federacji sa jezyki: polski i niemiecki. Dodatkowymi jezykami roboczymi moga byc takze jezyki innych krajów europejskich.

Powrót do spisu tresci Statutu


II. CELE, ZADANIA I SRODKI DZIALANIA Powrót do spisu tresci Statutu

§ II.1

Celem podstawowym federacji jest wspieranie integracji polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, przy równoczesnym uznaniu ich niezaleznosci i róznorodnosci.


§ II.2

Do zadan federacji naleza w szczególnosci:
reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych wobec wladz austriackich i polskich, wladz Unii Europejskiej a takze wobec wladz wszelkich organizacji miedzynarodowych i pozarzadowych,
popieranie wspólpracy polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych z analogicznymi srodowiskami w Europie, propagowanie osiagniec polskiej i polonijnej mysli naukowej, technicznej i gospodarczej.

 

§ II.3

Dla osiagniecia powyzszych celów i zadan federacja:
wspiera wspólne dzialania osób i organizacji na rzecz umocnienia pozycji polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i technicznogospodarczych w Europie, wspiera kontakty pomiedzy polonijnymi i polskimi srodowiskami naukowo-technicznymi i techniczno-gospodarczymi, zbliza polonijne srodowiska zainteresowane pielegnowaniem tradycji naukowo-technicznych, wspiera dzialalnosc informacyjna o osiagnieciach inzynierskich, badawczych, edukacyjnych, gospodarczych i kulturalnych polonijnych srodowisk naukowo-technicznych, propaguje kolezenska solidarnosc wsród polonijnych srodowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych, wspiera wspólne uczestnictwo czlonków federacji w programach Unii Europejskiej, przewiduje mozliwosc powolania fundacji zwiazanych z federacja, przewiduje mozliwosc prowadzenia wlasnej, niedochodowej dzialalnosci gospodarczej.

 

§ II.4

W celu usprawnienia komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej oraz dla celów promocyjnych federacja prowadzi strone internetowa. Osoba odpowiedzialna za jej tresc jest sekretarz generalny.

Powrót do spisu tresci Statutu


III. CZLONKOSTWO FEDERACJI Powrót do spisu tresci Statutu
§ III.1

Czlonkami zwyczajnymi federacji moga byc naukowo-techniczne i techniczno-gospodarcze stowarzyszenia polonijne, polskie lub zwiazki organizacji zainteresowanych wspólpraca z Polska, zwane dalej stowarzyszeniami.


§ III.2

Czlonkami nadzwyczajnymi federacji moga byc naukowo-techniczne i techniczno-gospodarcze stowarzyszenia polonijne, polskie lub zwiazki organizacji zainteresowanych wspólpraca z Polska oraz kola czlonków indywidualnych, dzialajace w krajach europejskich lub pozaeuropejskich, nie spelniajace warunków uzyskania czlonkostwa zwyczajnego, ale wspierajace dzialalnosc federacji.


§ III.2

Czlonkami nadzwyczajnymi federacji moga byc naukowo-techniczne i techniczno-gospodarcze stowarzyszenia polonijne, polskie lub zwiazki organizacji zainteresowanych wspólpraca z Polska oraz kola czlonków indywidualnych, dzialajace w krajach europejskich lub pozaeuropejskich, nie spelniajace warunków uzyskania czlonkostwa zwyczajnego, ale wspierajace dzialalnosc federacji.


§ III.3

Czlonkostwo honorowe jest nadawane przez federacje osobom fizycznym za ich szczególne zaslugi dla niej.


§ III.4

Status czlonka zwyczajnego jest przyznawany po wypelnieniu nastepujacych warunków:
podjecie uchwaly zarzadu stowarzyszenia kandydujacego wyrazajacej gotowosc dzialania dla urzeczywistniania celów federacji, posiadanie minimum 15 czlonków, wykazanie sie co najmniej dwuletnim stazem dzialalnosci, przedstawienie statutu nie pozostajacego w sprzecznosci ze statutem federacji. Status czlonka zwyczajnego nadaje uchwala zarzad federacji, po uprzednim uzyskaniu opinii komisji statutowo-rewizyjnej. W przypadku róznicy stanowisk pomiedzy zarzadem federacji a komisja, sprawa zostaje odlozona do decyzji najblizszego walnego zgromadzenia delegatów federacji, zwanego dalej „walnym zebraniem”.

 

§ III.5

Status czlonka nadzwyczajnego jest przyznawany po wypelnieniu nastepujacych warunków:
podjecie uchwaly zarzadu stowarzyszenia kandydujacego wyrazajacej gotowosc wspierania celów federacji, posiadanie minimum 15 czlonków w przypadku stowarzyszenia lub 5 czlonków w przypadku kola czlonków indywidualnych, wykazanie sie co najmniej rocznym stazem dzialalnosci, przedstawienie statutu nie pozostajacego w sprzecznosci ze statutem federacji. Status czlonka nadzwyczajnego nadaje uchwala zarzad federacji, po uprzednim uzyskaniu opinii komisji statutowo-rewizyjnej. W przypadku róznicy stanowisk pomiedzy zarzadem federacji a komisja, sprawa zostaje odlozona do decyzji najblizszego walnego zebrania delegatów federacji, zwanego dalej „walnym zebraniem”.

 

§ III.6

Prawa czlonka zwyczajnego obejmuja miedzy innymi:
wysylanie delegatów na walne zgromadzenie,
udzial w rotacyjnym zarzadzaniu federacja,
uczestnictwo w dzialalnosci federacji.


§ III.7

Obowiazki czlonka zwyczajnego obejmuja miedzy innymi:
czynne popieranie celów federacji,
uczestnictwo w dzialalnosci federacji,
przestrzeganie postanowien statutu,
oplacanie skladek czlonkowskich.


§ III.8

Prawa czlonka nadzwyczajnego obejmuja miedzy innymi:
wysylanie obserwatorów na walne zebranie,
uczestnictwo w dzialalnosci federacji.
Do obowiazków czlonka nadzwyczajnego nalezy popieranie celów federacji oraz przestrzeganie postanowien statutu.

 

§ III.9

Czlonkostwo w federacji nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych stowarzyszen.


§ III.10

Czlonkiem honorowym moze zostac osoba fizyczna o wybitnych zaslugach dla tworzenia lub wdrazania osiagniec technicznych wzglednie gospodarczych. Czlonkostwo honorowe, na wniosek czlonka zwyczajnego, nadaje sie uchwala walnego zebrania delegatów federacji.


§ III.11

Status czlonka zwyczajnego lub czlonka nadzwyczajnego ustaje na skutek:
dobrowolnego zrzeczenia sie na pismie,
skreslenia - uchwala walnego zebrania delegatów federacji, na wniosek conajmniej dwóch czlonków zwyczajnych,
rozwiazania sie stowarzyszenia czlonkowskiego.


§ III.12

Czlonkostwo honorowe ustaje na skutek smierci czlonka, dobrowolnego zrzeczenia sie na pismie albo jego pozbawienia na mocy uchwaly walnego zebrania.

Powrót do spisu tresci Statutu

 


IV. WLADZE FEDERACJI Powrót do spisu tresci Statutu
§ IV.1

Wladzami federacji sa:
Walne zebranie delegatów federacji,
Zarzad federacji,
Sekretariat Generalny,
Komisja statutowo-rewizyjna,
Sad rozjemczy.
Walne Zebranie Delegatów Federacji Powrót do spisu tresci Statutu


§ IV.2

Walne zebranie delegatów federacji jest glównym organem ustawodawczym.


§ IV.3

Czlonkowie zwyczajni dysponuja na walnym zgromadzeniu zróznicowana liczba glosów ustalana w nastepujacy sposób:
Stowarzyszenia zalozycielskie dysponuja 2 lub 3 glosami w zaleznosci od liczebnosci stowarzyszenia wg reguly: do 100 czlonków - 2 glosy, powyzej 100 czlonków - 3 glosy,
Pozostale stowarzyszenia dysponuja 1, 2 lub 3 glosami w zaleznosci od liczebnosci stowarzyszenia wg reguly: od 15 do 50 czlonków - 1 glos, od 50 do 100 czlonków - 2 glosy, powyzej 100 - 3 glosy.
O liczebnosci stowarzyszenia decyduje liczba czlonków wykazujacych sie uregulowana skladka czlonkowska.

Zmiany stanu osobowego stowarzyszenia uprawniaja i zobowiazuja do dokonania korekcji liczby glosów na walnym zebraniu. Sekretariat Generalny musi byc powiadomiony o zmianie przed zwolaniem walnego zebrania.

 

§ IV.4

Delegaci na walne zebranie wybierani sa spomiedzy czlonków stowarzyszen czlonkowskich federacji w liczbie odpowiadajacej liczbie glosów na walnym zebraniu. Delegaci dysponuja jednym glosem, a w szczególnych przypadkach, po przedstawieniu pisemnego upowaznienia - dwoma.
Walne Zebranie prowadzi przewodniczacy, obierany na jego poczatku przez delegatów.

 

§ IV.5

Ukonstytuowanie sie walnego zebrania (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) wymaga obecnosci co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.


§ IV.6

Rozróznia sie nastepujace rodzaje walnych zebran:
Zwyczajne, zwolywane przez zarzad federacji raz w czasie jego kadencji, nie pózniej niz na miesiac przed jej uplywem,
Nadzwyczajne, zwolywane wylacznie dla okreslonych celów przez zarzad federacji lub na wniosek co najmniej jednej dziesiatej liczby czlonków zwyczajnych.


§ IV.7

Do zadan i kompetencji zwyczajnego walnego zebrania naleza, miedzy innymi:
zatwierdzenie rozliczenia finansowego sekretariatu generalnego za konczaca sie kadencje, na podstawie wniosku komisji statutowo-rewizyjnej,
udzielanie absolutorium sekretariatowi generalnemu na podstawie zlozonego sprawozdania i wniosku komisji statutowo-rewizyjnej,
zatwierdzenie sprawozdania ustepujacego zarzadu federacji,
przyjecie, w porozumieniu z proponowanym stowarzyszeniem czlonkowskim, nominacji do zarzadu federacji na nastepna kadencje,
zatwierdzenie nominacji na nastepna kadencje,
uchwalenie programu dzialania federacji na nastepna kadencje,
uchwalenie budzetu na nastepna kadencje,
wybór skladu sekretariatu generalnego (w przypadku uplywu kadencji; szczególowe przepisy dotyczace procedury wyborczej zawarte sa w aneksie I),
wybór komisji statutowo-rewizyjnej na nastepna kadencje,
rozpatrywanie odwolan od decyzji zarzadu federacji, zlozonych przez poszczególnych czlonków zwyczajnych,
uchwalenie wysokosci skladek czlonkowskich.


§ IV.8

Do zadan i kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania nalezy rozpatrzenie sprawy, dla której zostalo zwolane. Dotycza one, miedzy innymi:
zmiany statutu federacji (wymagana jest wiekszosc 3/4 glosów obecnych delegatów),
skrócenia lub wydluzenia kadencji zarzadu federacji maksymalnie o polowe kadencji (wymagana jest wiekszosc 2/3 glosów obecnych delegatów),
odwolanie czlonków sekretariatu generalnego (wymagana jest wiekszosc 2/3 glosów obecnych delegatów).


§ IV.9

Wszelkie opinie i stanowiska walnego zebrania sa wyrazane za pomoca uchwal. Inicjatywe ustawodawcza posiadaja wszyscy czlonkowie zwyczajni federacji.


§ IV.10

Powolanie fundacji lub podjecie dzialalnosci gospodarczej wymaga odpowiedniej uchwaly walnego zebrania.


§ IV.11

Uchwaly walnego zebrania zapadaja zwykla wiekszoscia glosów obecnych delegatów, o ile statut nie stanowi inaczej.


§ IV.12

Projekty uchwal powinny byc dostarczone delegatom na walne zebranie przez sekretarza generalnego lub jego zastepce co najmniej na miesiac przed terminem walnego zebrania. W tym okresie delegaci na walne zebranie moga zglaszac zapytania, wnioski lub komentarze do nich.
Zgodnosc projektów uchwal ze statutem musi byc zweryfikowana przez komisje statutowo-rewizyjna. Opinie komisji musza byc zgloszone do przewodniczacego walnego zebrania, który ma obowiazek ich ogloszenia przed glosowaniem.

 

§ IV.13

Teksty przyjetych uchwal, wyniki glosowania oraz protokól sa publikowane na stronie internetowej w ciagu dwóch miesiecy od terminu walnego zebrania oraz przechowywane w archiwum przez okres 20 lat przez sekretariat generalny.
Zarzad Federacji Powrót do spisu tresci Statutu


§ IV.14

Zarzad federacji jest glównym organem programowym i nadzorczym.


§ IV.15

Zarzad federacji sprawowany jest na zasadzie rotacyjnej przez zarzady czlonków zwyczajnych, wedlug kolejnosci ustalonej przez walne zebranie. Kadencja zarzadu federacji trwa rok.


§ IV.16

Do zadan i kompetencji zarzadu federacji naleza, miedzy innymi:
sporzadzanie sprawozdania z dzialalnosci federacji (sprawozdanie musi byc przekazane sekretarzowi generalnemu na szesc tygodni przed walnym zebraniem),
przygotowanie wyboru nowych wladz federacji,
przygotowanie (w okresie nominacji) i przedstawienie programu dzialania federacji na najblizsza kadencje,
przygotowanie (w okresie nominacji) i przedstawienie projektów uchwal na walne zebranie,
przygotowanie (w okresie nominacji) i przedstawienie projektu budzetu,
nadzorowanie i wspieranie wykonywania uchwal walnego zebrania przez sekretariat generalny (prezes zarzadu federacji lub inny upowazniony czlonek zarzadu federacji ma prawo weta wobec decyzji sekretariatu generalnego),
nadzorowanie i wspieranie wykonywania uchwal walnego zebrania przez sekretariat generalny (prezes zarzadu federacji lub inny upowazniony czlonek zarzadu federacji ma prawo weta wobec decyzji sekretariatu generalnego),
podejmowanie innych czynnosci wymaganych przez statut lub przez przepisy prawne,
reprezentowanie federacji na zewnatrz (przez prezesa zarzadu federacji lub innego upowaznionego czlonka zarzadu federacji).


§ IV.17

Dzialalnosc zarzadu federacji podlega zwyczajowym przepisom i zasadom postepowania sprawujacego ta role zarzadu czlonka zwyczajnego.
Dzialalnosc zarzadu federacji jest finansowana ze srodków wlasnych czlonka zwyczajnego, którego zarzad pelni w danej kadencji funkcje zarzadu federacji.

Uchwaly zarzadu federacji sa podejmowane zwykla wiekszoscia glosów obecnych czlonków zarzadu o ile statut nie stanowi inaczej.

Sekretariat Generalny Powrót do spisu tresci Statutu


§ IV.18

Sekretariat Generalny jest glównym organem wykonawczym.


§ IV.19

Sekretariat generalny sklada sie z:
Sekretarza generalnego,
Zastepcy sekretarza generalnego,
Skarbnika,
dokooptowanych czlonków.


§ IV.20

Wybór sekretarza generalnego, jego zastepcy i skarbnika okreslaja nastepujace przepisy:
Kandydatów do funkcji sekretarza generalnego, jego zastepcy i skarbnika moze zglaszac, sposród swoich czlonków, kazdy z czlonków zwyczajnych,
Sekretarz generalny, jego zastepca i skarbnik sa wybierani na trzyletnia kadencje uchwala walnego zgromadzenia,
W przypadku powstania wakatu na stanowisku sekretarza generalnego, jego zastepcy lub skarbnika ich nastepcy sa wybierani na okres do zakonczenia biezacej kadencji uchwala walnego zebrania,
Obieralni czlonkowie sekretariatu generalnego moga sprawowac funkcje najwyzej przez dwie kolejne kadencje,
Sekretarz generalny nie moze pelnic kierowniczych funkcji w zarzadzie czlonka zwyczajnego.


§ IV.21

Do zadan sekretariatu generalnego nalezy podejmowanie czynnosci zmierzajacych do:
realizacji programu dzialania,
realizacji uchwal walnego zebrania,
zapewnienia ciaglosci w realizacji celów i zadan federacji,
zapewnienia srodków finansowych,
zwolywania zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
prowadzenia archiwum,
przesylania tekstów uchwal i sprawozdan delegatom na walne zebranie w wymaganych terminach.


§ IV.22

Do zadan i kompetencji sekretarza generalnego nalezy:
kierowanie praca sekretariatu generalnego,
powolywanie dalszych czlonków sekretariatu generalnego,
zarzadzanie strona internetowa federacji,
reprezentowanie federacji na zewnatrz w porozumieniu z prezesem zarzadu federacji (lub innym upowaznionym czlonkiem zarzadu federacji).


§ IV.23

Zastepca sekretarza generalnego wspiera go w kierowaniu praca sekretariatu generalnego. W razie koniecznosci zastepca moze podejmowac decyzje w imieniu sekretarza generalnego.


§ IV.24

Decyzje finansowe wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez sekretarza generalnego (lub jego zastepcy) i prezesa zarzadu federacji (lub innego upowaznionego czlonka zarzadu federacji).


§ IV.25

Do zadan i kompetencji skarbnika nalezy:
aktywne uczestniczenie w czynnosciach majacych na celu zapewnienie srodków finansowych na dzialalnosc federacji,
kontrola zgodnosci decyzji finansowych z budzetem,
realizacja decyzji finansowych,
prowadzenie ksiegowosci.
Komisja Statutowo-Rewizyjna Powrót do spisu tresci Statutu


§ IV.26

Komisja satutowo-rewizyjna jest glównym organem kontrolnym.


§ IV.27

Komisja statutowo-rewizyjna sklada sie z trzech czlonków wybranych przez walne zebranie.


§ IV.28

Wybór czlonków komisji statutowo-rewizyjnej okreslaja nastepujace przepisy:
Kandydatury na czlonków komisji statutowo-rewizyjnej moga zglaszac wszyscy z delegacji na walne zebranie,
Czlonkowie komisji statutowo-rewizyjnej sa wybierani uchwala walnego zebrania,
Kadencja komisji statutowo-rewizyjnej wygasa z chwila ukonstytuowania sie walnego zebrania.


§ IV.29

Do zadan i kompetencji komisji statutowo-rewizyjnej:
weryfikacja zgodnosci statutów kandydujacych stowarzyszen ze statutem federacji,
weryfikacja zgodnosci projektów uchwal na walne zebranie pod wzgledem ich zgodnosci ze statutem i poprawnosci proceduralnej,
kontrolowanie statutowej legalnosci pozyskiwanych srodków finansowych,
nadzorowanie dzialalnosci finansowej sekretariatu generalnego,
skladanie wniosku o udzielenie absolutorium sekretariatowi generalnemu.
Sad Rozjemczy Powrót do spisu tresci Statutu


§ IV.30

Sad rozjemczy federacji rozpatruje sprawy sporne wynikajace z wewnetrznych problemów powstalych w trakcie dzialalnosci. Jest on organem rozjemczym w rozumieniu Ustawy o Stowarzyszeniach z roku 2002 a nie sadem arbitrazowym w rozumieniu §§ 577 Ustawy o sadownictwie cywilnym.


§ IV.31

Sad rozjemczy sklada sie z przedstawicieli trzech czlonków zwyczajnych federacji. Sa oni powolywani w nastepujacym trybie:
jedna ze spierajacych sie stron zglasza swojego przedstawiciela sekretariatowi generalnemu,
na wezwanie sekretariatu generalnego druga strona musi w ciagu 14 dni zglosic swojego przedstawiciela,
sekretariat generalny zawiadamia w terminie 7-dniowym wybranych przedstawicieli, którzy wybieraja w terminie 14-dniowym przewodniczacego sadu sposród pozostalych czlonków zwyczajnych federacji. W przypadku równej liczby glosów o wyborze rozstrzyga losowanie.
Czlonkowie sadu rozjemczego nie moga byc czlonkami zadnego z organów - poza walnym zebraniem - którego dzialalnosc stanowi przedmiot sporu.

Rozstrzygniecia sadu rozjemczego zapadaja zwykla wiekszoscia glosów po wysluchaniu obu stron i w ich obecnosci. Sad rozstrzyga w oparciu o mozliwie najpelniejszy stan wiedzy i zgodnie z wlasnym przekonaniem, a jego rozstrzygniecia maja charakter ostateczny w ramach federacji.

Powrót do spisu tresci Statutu

V. KOMISJE 
§ V.1

Zarzad federacji lub walne zebranie moga powolywac komisje w celu opracowywania opinii lub stanowiska federacji w sprawach nalezacych do zakresu jej zadan lub w celu opracowania opinii lub stanowiska federacji w okreslonej sprawie. Komisje dzialaja zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarzad federacji lub przez walne zebranie. Po przyjeciu przez zarzad federacji lub walne zebranie, opinie lub stanowiska musza byc przeslane do sekretariatu generalnego.

Powrót do spisu tresci Statutu


VI. MAJATEK FEDERACJI 
§ VI.1

Dzialalnosc czlonków federacji jest finansowana z ich wlasnych srodków.


§ VI.2

Majatek federacji tworzy sie ze skladek czlonkowskich. Dodatkowymi elementami tworzacymi majatek moga byc takze:
darowizny,
dotacje oraz subwencje,
datki publiczne,
dochody z sympozjów, konferencji i innych przedsiewziec,
dochody z dzialalnosci gospodarczej.
Federacja moze posiadac majatek ruchomy i nieruchomy.

 

§ VI.3

Walne zebranie uchwala minimalna wysokosc skladek czlonkowskich odpowiadajaca liczbie jednego, dwóch lub trzech glosów.


§ VI.4

Darowizny, dotacje oraz subwencje nie moga ograniczac suwerennosci federacji. Ich przyjecie podlega weryfikacji pod wzgledem zgodnosci ze statutem przez komisje statutowo-rewizyjna.

Powrót do spisu tresci Statutu


VII. POSTANOWIENIA KONCOWE Powrót do spisu tresci Statutu
§ VII.1

Federacja zostaje powolana na czas nieokreslony. Podstawa powolania federacji sa uchwaly aprobujace statut federacji, podjete niezaleznie przez czlonków zalozycieli federacji.


§ VII.2

Zmiana statutu federacji wymaga uchwaly nadzwyczajnego walnego zebrania, powzietej wiekszoscia 3/4 glosów obecnych delegatów. Projekt zmiany statutu powinien byc rozeslany do czlonków zwyczajnych przez prezesa zarzadu federacji (lub innego upowaznionego czlonka zarzadu federacji) co najmniej na dwa miesiace przed terminem walnego zebrania.


§ VII.3

Rozwiazanie federacji wymaga uchwaly nadzwyczajnego walnego zebrania, powzietej wiekszoscia 3/4 glosów obecnych delegatów. Projekt rozwiazania federacji powinien byc rozeslany do czlonków zwyczajnych przez prezesa zarzadu federacji (lub innego upowaznionego czlonka zarzadu federacji) co najmniej na dwa miesiace przed terminem walnego zebrania.


§ VII.4

Uchwala o rozwiazaniu federacji ustala takze zasady podzialu jej majatku, który moze byc przekazany jedynie organizacjom polonijnym o zblizonym profilu dzialalnosci.


§ VII.5

Likwidacje federacji przeprowadza jej ustepujacy zarzad.


§ VII.6

We wszystkich sprawach nie objetych statutem obowiazuja odpowiednie przepisy prawne kraju, w którym miesci sie siedziba federacji.

Powrót do spisu tresci Statutu

 

ANEKS I

Postanowienia regulujace zasady wyboru czlonków sekretariatu generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszen Naukowo-Technicznych:

Sekretarz generalny i jego zastepca sa wybierani równoczesnie w wyborach bezposrednich i tajnych;
Skarbnik jest wybierany w wyborach bezposrednich i tajnych;
Przeprowadzeniem wyborów kieruje przewodniczacy walnego zebrania wybrany spomiedzy obecnych delegatów;
Uprawnieni do glosu sa wylacznie przedstawiciele czlonków zwyczajnych. Liczba glosów oddawanych przez kazdego z czlonków zwyczajnych odpowiada liczbie glosów posiadanych przez kazdego z nich;
Czlonkowie zwyczajni moga wystawic najwyzej po dwie kandydatury na stanowisko sekretarza generalnego lub jego zastepcy;
Na stanowisko sekretarza generalnego zostaje wybrany kandydat, który otrzymal najwieksza liczbe glosów.
Na stanowisko zastepcy zostaje wybrany kandydat, który znalazl sie na drugim miejscu.
Czlonkowie zwyczajni moga wystawic najwyzej jedna kandydature na stanowisko skarbnika.
Na stanowisko skarbnika zostaje wybrany kandydat, który otrzymal najwieksza liczbe glosów.